Yukarı Çık

Bilimsel Program


30 Kasım 2016, Çarşamba / 30th of November 2016, Wednesday
  Kurs 1 - Kolposkopi Kursu / Course 1 - Colposcopy Course  
Salon / Hall A Açılış konuşması / Opening speech Kunter Yüce
11:10 - 12:30 1. Oturum / Session-1  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Kunter Yüce, Bülent Özdal  
11:10 - 11:30 Ülkemizde ve dünyada HPV ve serviks kanseri epidemiyolojisi
Epidemiology of HPV and cervical cancer: The national and a worldwide perspective
Ali Ayhan
11:30 - 11:50 Kolposkopi, donanım ve teknik
Colposcopy: Equipment and technique
Kunter Yüce
11:50 - 12:10 Vulva-serviks anatomisi ve normal transformasyon zonu
Anatomy of the vulva, cervix and transformation zone
Nejat Özgül
12:10 - 12:30 IFCPC kolposkopik terminoloji ve anormal transformasyon zonu
Colposcopic terminology of IFCPC and abnormal transformation zone
H. Gökhan Tulunay
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  
13:30 - 14:50 2. Oturum / Session-2  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Aytekin Altıntaş, Eralp Başer  
13:30 - 13:50 Düşük dereceli lezyonlarda kolposkopik bulgular
Colposcopic findings of low-grade lesions
M. Faruk Köse
13:50 - 14:10 Yüksek dereceli lezyonlarda kolposkopik bulgular
Colposcopic findings of high-grade lesions
Müfit C. Yenen
14:10 - 14:30 Serviks kanserinde kolposkopik bulgular
Colposcopic findings of invasive cancer
Coşkun Salman
14:30 - 14:50 Sitolojik anormalliklerin idaresi
Management of cytological abnormalities
Hakan Ozan
14:50 - 15:20 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
15:20 - 16:20 3. Oturum / Session-3  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Berkman, Kemal Güngördük  
15:20 - 15:40 Histolojik anormalliklerin idaresi
Management of histological abnormalities
Çetin Çelik
15:40 - 16:00 Premalign lezyonlarda takip
Follow-up of premalignant lesions
Mutlu Meydanlı
16:00 - 16:20 LEEP; Soğuk konizasyon; Teknik, koşullar, hata unsurları, komplikasyon yönetimi
LEEP; Cold knife conization; Technique, conditions, common mistakes, management of complications
Ali Haberal
  Kurs 2 - Endoskopik Cerrahi Kursu / Course 2 - Endoscopy Course  
Salon / Hall B Açılış konuşması / Opening speech U. Fırat Ortaç
11:05 - 12:15 1. Oturum / Session -1  
Salon / Hall B Oturum Başkanları / Chairs: U. Fırat Ortaç, Coşan Terek  
11:05 - 11:25 Endoskopik pelvik anatomi
Endoscopic pelvic anatomy
Çağatay Taşkıran
11:25 - 11:40 Batına giriş teknikleri
Abdominal access techniques
Salih Taşkın
11:40 - 11:55 Laparoskopik sütür teknikleri
Laparoscopic suture techniques
Serkan Erkanlı
11:55 - 12:10 Laparoskopide enerji modaliteleri
Energy modalities in laparoscopy
Polat Dursun
12:10 - 12:15 Tartışma / Discussion  
12:15 - 13:10 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  
13:10 - 14:40 2. Oturum / Session-2  
Salon / Hall B Oturum Başkanları / Chairs: Fuat Demirkıran, Anıl Onan  
13:10 - 13:30 Laparoskopik histerektomi
Laparoscopic hysterectomy
Mehmet Ali Vardar
13:30 - 13:50 Laparoskopik pelvik lenfadenektomi
Laparoscopic pelvic lymphadenectomy
İlkkan Dünder
13:50 - 14:1 Laparoskopik paraaortik lenfadenektomi
Laparoscopic paraaortic lymphadenectomy
M. Murat Naki
14:10 - 14:30 Minimal invaziv cerrahide sentinel lenf nodu konsepti
Sentinel lymph node in minimal invasive surgery
Tugan Beşe
14:30 - 14:40 Tartışma / Discussion  
14:40 - 14:50 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
14:50 - 16:00 3. Oturum / Session-3  
Salon / Hall B Oturum Başkanları / Chairs: Mete Güngör, Tayup Şimşek  
14:50 - 15:10 Şüpheli adneksiyal kitleye endoskopik yaklaşım
Endoscopic management of suspicious adnexal mass
Ahmet Göçmen
15:10 - 15:30 Minimal invaziv cerrahide güvenli kompartman yaratılabilir mi?
Can a safety zone be created in minimal invasive surgery
Hüsnü Çelik
15:30 - 15:50 Jinekolojik onkolojide robotik cerrahinin yeri
The role of robotic surgery in gynecologic oncology
Fatih Güçer
15:50 - 16:00 Tartışma / Discussion  
17:00-17:15
Açılış Töreni / Opening ceremony Fuat Demirkıran, Macit Arvas
Salon / Hall A Açılış Konferansı / Opening Conference  
17:15 - 18:00 Serviks kanserinin dünü, bugünü, yarını
The past, present and future of cervical cancer
Ali Ayhan
18:00 - 18:30
Serviks kanserinde sinir koruyucu cerrahi
Nerve sparing surgery in cervical cancer
Masaki Mandai
 
1 Aralık 2016, Perşembe / 1st of December 2016, Thursday
06:30 - 08:00 Ekspertle Buluşma: Üst Abdominal Sitoredüksiyon / Meet the Expert: Upper Abdominal Cytoreduction  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: U. Fırat Ortaç, Yusuf Yıldırım  
06:30 - 07:00 Continental kahvaltı / Continental breakfast  
07:00 - 07:15 Karaciğer mobilizasyonu-diyafram cerrahisi
Liver mobilization- diaphragmatic surgery
Macit Arvas
07:15 - 07:30 Splenektomi, distal pankreatektomi, gastrektomi
Splenectomy, distal pancreatectomy, gastrectomy
Ali Ayhan
07:30 - 07:45 Porta hepatis, celiac diseksiyon, karaciğer rezeksiyonları
Surgery of porta hepatis, dissection of truncus coeliacus, and liver resection
Çağatay Taşkıran
07:45 - 08:00 Tartışma / Discussion  
08:30 - 10:00 İleri Evre Epitelyal Over Kanserleri / Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Ergin Bengisu, Kadir Güzin  
08:30 - 08:45 Over kanserinden korunma
Ovarian cancer prevention
Wadih Ghaname
08:45 - 09:00 Over kanseri taramasında tartışmalar
Challenges in screening of ovarian cancer
Muhieddine Seoud
09:00 - 09:15 Over kanserinde primer cerrahi - Neoadjuvan KT
Primary surgery-neoadjuvant chemotherapy in ovarian cancer
Macit Arvas
09:15 - 09:30 Reküren tümörlerde sekonder sitoredüksiyon için uygun hasta seçimi
Selection of patients for secondary cytoreduction
Kunter Yüce
09:30 - 09:45 Reküren over kanserlerinde KT uygulamaları
Chemotherapy for recurrent ovarian cancer
Mustafa Özgüroğlu
09:45 - 10:00 Tartışma / Discussion  
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
10:30 - 11:45 Malign Over Tümörleri / Malignant Ovarian Tumors  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Demir Özbaşar, Meral Aban  
10:30 - 10:45 Seks-kord stromal tümörler
Sex-cord stromal tumors
Nurettin Boran
10:45 - 11:00 Germ hücreli tümörler
Germ cell tumors
Esra Kuşçu
11:00 - 11:20 Metastatik over tümörleri
Metastatic ovarian tumors
Yavuz Salihoğlu
11:20 - 11:30 HIPEC’te son durum
Update on HIPEC
Nejat Özgül
11:30 - 11:45 Tartışma / Discussion  
11:45 - 12:45 Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar / Gestational Trophoblastic Diseases  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Haldun Güner, Ali Yanık  
11:45 - 12:00 GTH’da risk belirleme yöntemleri
Risk assessment methods in GTD
Müge Harma
12:00 - 12:15 GTH’da risk gruplarına göre tedavi alternatifleri
Treatment options for each risk groups
Mehmet Harma
12:15 - 12:30 Plasental site tümör-epitelyal trofoblastik tümör
Placental site tumor-epithelial trophoblastic tumor
Tayfun Güngör
12:30 - 12:45 Tartışma / Discussion  
12:45- 13:30 UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM  
Salon / Hall A Rekürren Over Kanserinde Caelyx / Caelyx in Recurring Overian Cancer
Oturum Başkanları / Chairs: Kunter Yüce, Derman Başaran
Konuşmacı / Speaker: Özden Altundağ
13:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  
14:00 - 15:40 Klinik Çalışmalar / Clinical Studies Salon A / Hall A
Salon A / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Berkman, M. Murat Naki  
14:00 - 14:15 Radikal histerektomi sınıflaması
Clastification of radical hysterectomy
Denis Querleu - OP 01
14:15 - 14:22 Borderline over tümörleri: Klinik bulgular, yönetim ve sonuçlar: Çok merkezli çalışma
Borderline ovarian tumors: clinical characteristics, management, and outcomes. A Multicenter Study
Mehmet Gökçü - OP 02
14:22 - 14:29 Endometrium kanserinde yeni tanısal ve prognostik markerlar: YKL-40 ve CA72-4
YKL-40 and CA 72-4 as a new and promising diagnostic and prognostic markers for endometrial cancer
Veysel Şal - OP 03
14:29 - 14:36 Erken evre high grade seröz primer tuba kanseri ile epitelyal over kanserlerinin karşılaştırılması: Multisentrik vaka control çalışması
A comparison of early-stage high-grade serous primary fallopian tube cancers and epithelial ovarian cancers: A multicenter case - control study
Kemal Güngördük - OP 04
14:36 - 14:43 Evre IB2/IIA2 (bulky) servikal kanser hastalarında radikal cerrahi: Tek merkez sonuçları
A single-institution radical surgery results in stage IB2/IIA2 (bulky) cervical cancer
Ganim Khatib - OP 05
14:43 - 14:50 Uterin risk faktörlerinin ve lenf nodu metastazının öngösrüsünde PET/CT kullanımı: 111 Endometrioid endometrial kanserli hastanın analizi
Preoperative 18F-FDG PET/CT in prediction of uterine risk factors and lymph node metastasis: An analysis of 111 endometrioid endometrial cancer patients
Salih Taşkın - OP 06
14:50 - 14:57 Erken evre servikskanserinde parametrium tutulumu ile ilişkili klinik ve patolojik faktörler
Clinical and pathological characteristics related to parametrial involvement in clinical early-stage cervical cancer
Gökhan Boyraz - OP 07
14:57 - 15:04 Jinekolojik ve obstetrik komplikasyonlarda açık karın uygulamaları (Tek Cerrah, Tek Merkez)
Open abdomen techniques in gynecologicand obstetric complications: A single institution experience
Suat Can Ulukent - OP 08
15:04 - 15:11 Kompleks atipili endometriyal hiperplazilerde intraoperatif frozen patolojinin kullanımı
The use of frozen section evaluation in complex atypical enometrial hyperplasia
Murat Öz - OP 09
15:11 - 15:18 1049 hastanın kolposkopi sonuçları: Tek merkez deneyimi
The Analysis of Colposcopies of 1049 Patients in a Single Center
Işın Üreyen - OP 010
15:18 - 15:25 Grade 3 endometrioid adenokarsinom ile karsinosarkom klinik olarak benzer midir?
Is really uterine grade 3 endometrioid adenocarcinoma and carcinosarcoma clinically similar?
Ümran Küçükgöz Güleç - OP 011
15:25 - 15:32 Over kanserinde primer, sekonder ve tersiyer sitoredüksiyonda karaciğer rezeksiyonunun önemi
The value of liver resection at primary, secondary or tertiary cytoreductive surgery for ovarian cancer
Selim Mısırlıoğlu - OP 012
15:32 - 15:39 Endometrium kanserinde paraaortik lenf nodu metastazı için prediktif faktörler
Analysis of predictive factors for paraaortic lymph node metastasis ın patients with endometrial cancer
Mustafa Erkan Sarı - OP 013
15:40 - 15:50 KAHVE ARASI / COFEE BREAK  
14:00 - 15:40 Klinik Çalışmalar / Clinical Studies Salon B / Hall B
Salon B / Hall B Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Özalp, Ateş Karateke  
14:00 - 14:07 Pelvik Ekzanterasyon Sonuçları: CTF Jinekolojik Onkoloji Deneyimi
Pelvic exenteration: Experience of a tertiary center
İlker Kahramanoğlu - OP 014
14:07 - 14:14 Sitoloji negatif, HPV pozitif kadınlarda biyopsi sonuçları
Comparison of biopsy results of cytologically normal women with HPV Type 16-18 and other high-risk types - a tertiary center experience
Mustafa Erkan Sarı - OP 015
14:14 - 14:21 Türkiye’de jinekolojik onkoloji yandal eğitiminde gelişmeler
The progress in gynecologic oncology fellowship education in Turkey; what is the true direction for quality?
İlker Selçuk - OP 016
14:21 - 14:28 Laparoskopik vajinal kaf kapatılması için yeni cerrahi teknik: Asıcı sütür tekniği
A new technical approach for laparoscopic vaginal cuff closure: suspensory suture technique
Aşkın Evren Güler - OP 017
14:28 - 14:35 Borderline over tümörlerini öngörmede nötrofil/lenfosit veya trombosit/ lenfosit oranlarının kullanımı
The value of preoperative neutrophil to lymphocyte or platelet to lymphocyte ratios in predicting borderline ovarian tumors
Ganim Khatib - OP 018
14:35 - 14:42 Endometrioid tip endometriyum kanserinde frozen patoloji incelemenin kullanımı
Frozen section evaluation in endometrioid type endometrial cancer
Murat Öz - OP 019
14:42 - 14:49 Vulva kanserinde cerrahi tedavi: CTF jinekolojik onkoloji sonuçları
Surgical management of vulvar cancer: Experience of a tertiary center
Hasan Turan - OP 020
14:49 - 14:56 İleri evre over kanserinde primer sitoredüksiyon sonrası İntraperitoneal Kemoterapi
Intraperitoneal chemotherapy following primay cytoreduction
Günsu Kimyon Cömert - OP 021
14:56 - 15:03 Onkolojide kriyoprezervasyon yöntemleri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi deneyimleri
Cryopreservation in oncology: Experience of a tertiary center
Mahmut Öncül - OP 022
15:03 - 15:10 Serviksin minimal deviation adenokarsinomu; Vaka sunumu
A case report: Minimal deviation adenocarcinoma of cervix
Ayhan Gül - OP 023
15:10 - 15:17 Erken ve ileri evre endometrium kanserinde laparoskopik cerrahi
Laparoscopic surgery for early and advanced stage endometrial cancer: Long term outcomes in a tertiary center
Mehmet Ali Vardar - OP 024
15:17 - 15:24 Grade 1-2 endometrioid tip endometrium kanserinde lenf nodu tutulumu ve surviyi öngermek için MELF paterni
MELF pattern for predicting lymph node involvement and survival in grade I-II endometrioid type endometrium cancer
Kemal Güngördük - OP 025
15:24 - 15:31 Endometrium kanserlerinin laparoskopik evrelemesinde indosiyanin yeşili / floresan teknolojisi ile sentinel lenf nodu biyopsisinin tedavi planlamasındaki önemi
The role of use of indocyanine green and sentinel lymph node biopsy in laparoscopic management of endometrial carcinoma
Salih Taşkın - OP 026
15:31 - 15:38 Minimal düzeyde neoadjuvan kemoterapi kullanımıyla optimal sitoredüksiyon oranları nasıl yükseltilebilir?
How can optimal cytoreduction rates increased over ninety percent with a minimal usage of neoadjuvant chemotherapy?
Selim Mısırlıoğlu - OP 027
15:40 - 15:50 KAHVE ARASI / COFEE BREAK  
15:50 - 18:17 Klinik Çalışmalar ve Video Sunumları / Clinic Studies and Video Presentation
 
Salon / Hall B Oturum Başkanları / Chairs: Yavuz Salihoğlu, Ahmet Göçmen, Nedim Tokgözoğlu  
15:50 - 15:57 Grade 1 endometrium kanserinde tümör boyutu lenfatik yayılımı öngörebilir mi?
Can lymphatic involvement be predicted by using tumor volume in grade 1 endometrial cancer?
Murat Öz - OP 028
15:57 - 16:04 Endometrium kanserinde cerrahi öncesi ve sonrası tümör grade farklılığı
Clinical reflection of before and after surgery tumor grade discrepancy in endometrial cancer
Emre Zafer - OP 029
16:04 - 16:11 Genç yaşta saptanan bir müsinöz kist adenokarsinom tümörünün gebelik sonuçları
Pregnancy outcomes of a patient diagnosed with mucinous adenocarcinoma
Aşkın Evren Güler - OP 030
16:11 - 16:18 Gemsitabin, overin granuloza hücreli tümörü için kullanılabilir mi?
Can we use gemcitabine for the treatment of granulosa cell tumor of the ovary?
Selim Mısırlıoğlu - OP 031
16:18 - 16:25 Myomektomi; Laparoskopik cerrahi mi? Robotik cerrahi mi?
Myomectomy: Laparoscopy or robotic surgery?
Faruk Abike - OP 032
16:25 - 16:32 Endometrioid adenokarsinomlu olgularda preoperatif Pap smear sonuçlarının değerlendirilmesi
Pap smear results in endometrial cancers
Anıl Turhan Çakır - OP 033
16:32 - 16:39 Epitel over kanserinde apendiks tutulumu için risk faktörleri
risk factors for appendiceal ınvolvement in women with epithelial ovarian cancer
Mustafa Erkan Sarı - OP 034
16:39 - 16:46 Endometrium Kanserli Olgularda Pre-operatif Monosit Sayısı, Nötrofil/ Lenfosit oranı (NLO), Ortalama Trombosit Hacmi (MPV), Ortalama Trombosit Hacminin Trombosit Sayısına Oranı (MPV/PO) ve Trombosit Lenfosit Oranının (PLO) Prognostik Önemi
prognostic impact of preoperative whole blood count in endometrial cancer
Ümran Küçükgöz Güleç - OP 035
16:46 - 16:53 Derin pelvik endometrioziste minimal komplikasyon oranları ile laparoskopik yönetim: 5 yıllık deneyim
Laparoscopic management of deep pelvic endometriosis with minimal complications: five-year experience
Selim Mısırlıoğlu - OP 036
16:53 - 17:00 Siklofosfamid kullanımıyla oluşan granulosa hücre hasarı, dna hasarı ve apoptozis; Leuprolid asetat kullanımı ile ortadan kaldırılamamaktadır
Gnrh agonist leuprolide acetate neither activates antı-apoptotıc genes nor protects human ovary and granulosa cells from dna damage and apoptosis induced by cyclophosphamide
Selim Mısırlıoğlu - OP 037
17:00 - 17:07 İzole vajinal metastazı olan skuamöz hücreli serviks kanserli olgularda yönetim:23 yıllık tek merkez deneyimi
management of ısolated vaginal metastasis in squamous cell cervical cancer: 23 years experience at a single center
Kemal Güngördük - OP 038
17:07 - 17:14 Erken evre tip II endometrium kanserinde ve karsinosarkomda adjuvan kemoterapi ve radyoterapi
Combination of adjuvant chemotherapy and radiotherapy is associated with improved survival at early stage type II endometrial cancer and carcinosarcoma
Hamdullah Sözen - OP 039
17:14 - 17:21 Endometrium kanserinde laparoskopik pelvik ve paraaortik lenfadenektomi
Laparoscopic pelvic-paraaortic lymphadenectomy in endometrial cancer
Mehmet Ali Vardar - OP 040
17:21 - 17:28 İleri evre over kanserinde laparoskopik cerrahi
Laparoscopy in advanced stage ovarian cancer
İlker Kahramanoğlu - OP 041
17:28 - 17:35 Primer kemoradyoterapiye dirençli lokal ileri evre serviks kanserli hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri , komplikasyonlar ve sağkalıma etkili faktörler
Surgical management of local advanced cervical cancer, complications and prognostic factors
Alpaslan Kaban - OP 042
17:35 - 17:42 Adneksiyal kitlelere laparoskopik yaklaşım
Laparoscopic management of adnexal masses
Ahmet Barış Güzel - OP 043
17:42 - 17:49 Borderline over tümöründe robotik evreleme
Robotic staging for borderline ovarian tumor
Fatema Adel Alkhan - OP 044
17:49 - 17:56 Gebelikte adneksiyal kitleye laparoskopik yaklaşım
Laparoscopic management of an adnexal mass in pregnancy
Samet Topuz - OP 045
17:56 - 18:03 Nüks epitelyal over kanserinde sekonder sitoredüksiyon
Bir üniversite hastanesinin beş yıllık deneyimi
Erbil Karaman - OP 076
18:03 - 18:10 Malign perivasküler epitelioid hücre tümörü (pecoma)
nadir görülen bir mezenkimal tümör
Hanifi Şahin - OP 077
18:10 - 18:17 Endometrium kanserinde yüksek risk faktörlerini değerlendirmede preoperatif rutin bilgisayarlı tomografinin yeri
The Place of Preoperative Routine Computed Tomography Scanning in the Estimation of High-Risk Factors in Endometrial Cancers
Gonca Çoban - OP 78
15:50 - 17:55 Fertilite Koruma Yolları / Fertility Sparing Management  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Müfit C. Yenen, Hasan Yüksel  
15:50 - 16:10 L/S radikal trakelektomi
Laparoscopic radical trachelectomy
Ali Küçükmetin
16:10 - 16:30 Vajinal radikal trakelektomi
Laparoscopic radical trachelectomy
Denis Querleu
16:30 - 16:50 Endometrium kanseri
Endometrial cancer
Nadine El Kassis
16:50 - 17:10 Over kanseri
Ovarian cancer
Ahmet Barış Güzel
17:10 - 17:25 Fertilite korunması için kriyoprezervasyon seçenekleri
Cryopreservation for fertility sparing management
Özgür Öktem
17:25 - 17:40 Gebelerde jinekolojik malignite yönetimi
Management of gyneologic malignancies in pregnancy
Ümran Küçükgöz Güleç
17:40 - 17:55 Tartışma / Discussion  
     
2 Aralık 2016, Cuma / 2nd of December 2016, Friday
06:30 - 08:00 Ekspertle Buluşma: Paraaortik lenfadenektomi / Meet the Expert: Paraaortic Lymphadenectomy  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Nejat Özgül, Ali Küçükmetin  
06:30 - 07:00 Continental kahvaltı / Continental breakfast  
07:00 - 07:15 Paraaortik lenfadenektomi
Paraaortic lymphadenectomy
Hüsnü Çelik
07:15 - 07:30 L/S paraaortik lenfadenektomi
Laparoscopic paraaortic lymphadenectomy
U. Fırat Ortaç
07:30 - 07:45 Robotik paraaortik lenfadenektomi
Robotic paraaortic lymphadenectomy
M. Faruk Köse
07:45 - 08:00 Tartışma / Discussion  
08:30 - 10:15 Servikal Tarama / Cervical Cancer Screening  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Özalp, Gürkan Kıran  
08:30 - 08:45 Primer taramada son durum
Update on primary screening
Murat Gültekin
08:45 - 09:00 Koruyucu HPV aşıları
Prophylactic HPV vaccines
Macit Arvas
09:00 - 09:15 Anormal sitoloji yönetimi
Management of abnormal cervical cytology
Coşkun Salman
09:15 - 09:30 Tanı almış HSIL yönetimi – Gör ve tedavi et
See and treat stategy in HSIL
Orhan Ünal
09:30 - 09:45 Preinvaziv glandüler lezyon yönetimi
Management of preinvasive glandular lesions
Serkan Erkanlı
09:45 - 10:00 Preinvaziv lezyon tedavisi sonrası takip
Follow-up after treatment of preinvasive lesion
M. Murat Naki
10:00 - 10:15 Tartışma / Discussion  
10:15 - 10:45 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
10:45 - 12:30 Vulva ve Serviks Kanseri / Vulvar and Cervical Cancer  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Ateş Karateke, Clement Khoury, Mustafa Başaran  
10:45 - 11:00 VIN sınıflama ve yönetimi
Classification and management of VIN
Çetin Çelik
11:00 - 11:15 Vulva kanseri yönetimi
Management of vulvar cancer
U. Fırat Ortaç
11:15 - 11:35 Lokal ileri evre serviks kanserinde cerrahi yönetim
Surgical management of locally advanced cervical cancer
David Cibula
11:35 - 11:50 RT-KT öncesi evreleme için hasta seçimi
Patient selection for staging before chemoradiation
M. Faruk Köse
11:50 - 12:10 RT-KT sonrası nükslerde cerrahi için Hasta seçimi ve uygulamalar
Patient selection for surgery and clinical practice in recurrence after primary chemoradiation
David Cibula
12:10 - 12:30 Tartışma / Discussion  
12:40 - 13:25 UYDU SEMPOZYUMU / SATELLITE SYMPOSIUM  
Salon / Hall A Oral Kontraseptifler İle İlgili En Merak Edilen Konular
Oturum Başkanları / Chairs: Macit Arvas, Talip Gül
Konuşmacılar / Speakers: M. Cihat Ünlü, Bülent Urman, Sezai Şahmay
Oral Kontraseptif Seçimi
Sezai Şahmay
Şiddetli Menstruel Kanamada OK Seçimi Cihat Ünlü
OK & Kanser İlişkisi Bülent Urman
Endometriozis tedavisinde OK mı yoksa Progestin mi? Sezai Şahmay
OK & VTE İlişkisi Bülent Urman
Ok Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Cihat Ünlü
13:25 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  
14:00 - 14:50 Klinik Çalışmalar / Clinical Studies  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Mehmet Ali Vardar, Veysel Şal  
14:00 - 14:15 Over kanserinden korunma
Ovarian cancer prevention
Ofer Lavie - OP 46
14:15 - 14:22 Servikal displazilerde ‘gör ve tedavi et’ ile ‘biyopsi sonrası tedavi’ protokollerinin karşılaştırılması
See and treat strategy vs two step approach in management of cervical dysplasia
İlker Kahramanoğlu - OP 47
14:22 - 14:29 Over kanserlerinde primer tümör dokusunda ve omental metastazlarda lenfosit infiltrasyonunun sağkalıma etkisi
The impact of lymphocyte infiltration in primary ovarian tumors and omental tissues on survival
Nuri Yıldırım - OP 48
14:29 - 14:36 Serviks kanserinde sentinel lenfadenektomi
Sentinel lymph node dissection in cervical cancer
Nedim Tokgözoğlu - OP 49
14:36 - 14:43 Preoperatif MRI myometrial invazyonu ne derece belirler?
How successful is preoperative MRI in predicting myometrial invasion?
Cem Dane - OP 50
14:43 - 14:50 Lokal ileri serviks kanserinde yoğunluk ayarlı radyoterapi’nin gemsitabin ve sisplatin ile birlikte kullaniminin maliyet etkinlik analizi
Cost effectiveness analysis of radiotherapy with gemcitabin and cisplatin in local advanced cervical cancer
Ayfer Ay Eren - OP 51
14:50 - 15:00 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
15:00 - 16:15 Farklı Sorunlara Onkolojik Yönetim / Oncologic Management of Various Problems  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Orhan Ünal, Hamdullah Sözen  
15:00 - 15:15 Gastrointestinal fistüllerin önlenmesi ve yönetimi
Prevention and management of gastrointestinal fistulas
Ömer Tarık Yalçın
15:15 - 15:30 Genitoüriner fistüllerin önlenmesi ve yönetimi
Prevention and management of genitourinary fistulas
Yakup Kumtepe
15:30 - 15:45 Vulvada rekonstruktif cerrahi teknikleri
Reconstructive surgical techniques in vulva
Hakan Yetimalar
15:45 - 16:00 Obstetrik kanamalara jinekolog onkolog gözüyle yaklaşım
Management of obstetrical hemorrhage by gynecologic oncologist
Turhan Uslu
16:00 - 16:15 Tartışma / Discussion  
16:15 - 16:45 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
16:45 - 18:25 Jinekolojik Onkolojide Tartışmalı Konular / Controversial Issues in Gynecologic Oncology  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs:Cevdet Şanioğlu, Fuat Demirkıran, Levent Yaşar  
16:45 - 17:10 Preinvaziv servikal lezyonların tedavisi
Treatment of preinvasive cervical
 
16:45 - 16:55 Kolposkopik biyopsi sonrasında tedavi
Two step approach
Uğur Saygılı
16:55 - 17:05 Gör ve tedavi et
See and treat
Muzaffer Sancı
17:05 - 17:10 Tartışma / Discussion  
17:10 - 17:35 Serviks kanserinde, servikse sınırlı nükslerde (RT sonrası)
In case of isolated cervical recurrence after primary chemoradiotherapy
 
17:10 - 17:20 Tip I-III histerektomi
Type I-III hysterectomy
Samet Topuz
17:20 - 17:30 Pelvik ekzanterasyon
Pelvic exenteration
Tugan Beşe
17:30 - 17:35 Tartışma / Discussion  
17:35 - 18:00 Non epitelyal over tümörlerinde retroperitoneal evreleme
Retroperitoneal staging in non-epithelial ovarian tumors
 
17:35 - 17:45 Yapalım
Should be performed
Tayup Şimşek
17:45 - 17:55 Yapmayalım
Should not be performed
Aytekin Altıntaş
17:55 - 18:00 Tartışma / Discussion  
18:00 - 18:25 Uterin sarkomlarda evreleme
Staging in uterine sarcomas
 
18:00 - 18:10 Yapalım
Should be performed
H. Gökhan Tulunay
18:10 - 18:20 Yapmayalım
Should not be performed
İlkkan Dünder
18:20 - 18:25 Tartışma / Discussion  
18:30 - 19:42 Cerrahi Teknikler – Video Sunum / Surgical Techniques – Video Presentation  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: İlkkan Dünder, Haluk Dervişoğlu  
18:30 - 18:37 Robotik radikal histerektomi
Robotic radical hysterectomy
Tayup Şimşek - OP 52
18:37-18:44 Endometrium kanserli bir olguda laparoskopik bulky lenfadenektomi
Laparoscopic bulky lymphadenectomy in a case with endometrial carcinoma
Mehmet Ali Vardar - OP 53
18:44 - 18:51 Over adenokanserinin karaciğer metastazında radyofrekans ablasyon tedavisi
Radiofrequency ablation therapy in liver metastasis of ovarian adenocarcinoma
Veysel Şal - OP 54
18:51 - 18:58 Laparoskopik radikal trakelektomi
Laparoscopic radical trachelectomy
Hasan Turan - OP 55
18:58 - 19:05 Over kanserlerinde sitoredüktif cerrahi prensipleri
Principles of cytoreductive surgery in ovarian cancer
Duygu Altın - OP 56
19:05 - 19:12 Vulvektomi ile birlikte yapılan infralevator total pelvik egzenterasyon
Infralevator total pelvic exenteration with vulvectomy
Polat Dursun - OP 57
19:12 - 19:19 Laparaskopik üreter disseksiyonu ve uterin arter ligasyonu ile beraber total histerektomi
Laparoscopic total hysterectomy with ureter dissection and uterine artery ligation
Özgür Akbayır - OP 58
19:19 - 19:26 Supralevator total pelvik ekzanterasyon sonrası Bricker tip inkontinan ileal conduit
Bricker type incontinent ileal conduit following supralevator total pelvic exenteration
Gökhan Boyraz - OP 59
19:26 - 19:33 Video prezentasyon eşliğinde büyüyen teratom sendromunun laparoscopik ve görüntüleme bulguları
Laparoscopic and imaging findings of growing teratoma syndrome in company with video presentation
Salih Taşkın - OP 60
19:33 - 19:40 Von-willebrand faktör eksikliği olan germ hücreli over tümörünün cerrahi tedavisi
Surgical management of a case of germ cell ovarian tumor with von willebrand disease
Tolga Taşçı - OP 61
19:40 - 19:47 Derin infiltratif endometrioziste sinir koruyucu barsak rezeksiyonu
Nerve sparing bowel resection in deep infiltrating endometriosis
Selim Mısırlıoğlu - OP 62
Salon / Hall B Açılış konuşmaları Macit Arvas, Nezihe Kızılkaya Beji
09:00 - 10:30 Oturum I  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Macit Arvas, Nezihe Kızılkaya Beji  
09:00 - 09:20 Jinekolojik kanserlerde prevalans ve risk faktörleri Nazife Şenyürek
09:20 - 09:40 Jinekolojik kanserlerde genetik danışma/risk değerlendirme Hülya Yazıcı
09:40 - 10:00 Türkiye’de kanser taramalarında hemşirenin rolü Nermin Sözüak
10:00 - 10:20 Histerektomi sonrası postoperatif morbidite risk değerlendirmesi ve hemşirelik yaklaşımı Miray Özgür Köneş
10:20 - 10:30 Tartışma  
10:30 -11:00 KAHVE ARASI  
11:00 - 12:30 Oturum II  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Ali Ayhan, Ziyafet Uğurlu  
11:00 - 11:20 Jinekolojik onkolojide yeni tedaviler: Hedefe yönelik tedavi ve intraperitoneal kemoterapi Ali Ayhan
11:20 - 11:40 Stoma ve stomalı hastaların bakımında güncel uygulamalar, kullanılan materyallere ilişkin yenilikler Çiğdem Saltan
11:40 - 12:00 Stomalı hastaya yaklaşım, eğitim ve danışmanlık Ayşe Durukan
12:00 - 12:20 Stomalı hastalarda yaşam kalitesi, vaka sunumu Serap Türkcan
12:20 - 12:30 Tartışma  
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30 - 15:00 Oturum III  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Gülcihan Akkuzu, Füsun Terzioğlu  
13:30 - 13:50 Kansere ilişkin psikolojik distres ve hemşirelik yaklaşımı Sevim Buzlu
13:50 - 14:10 Ayaktan tedavi alan hastalarda psikososyal bakım Leman Kutlu
14:10 - 14:30 Jinekolojik onkoloji hastalarında kültürel farklılıklar ve bakıma etkisi Canan Danacı
14:30 - 14:50 Jinekolojik onkoloji hemşireliğinin hukuksal boyutu Aytolan Yıldırım
14:50 - 15:00 Tartışma  
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI  
15:30 - 16:30 Oturum IV: Konferans  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Sevim Savaşer, Ümran Sevil, Kamile Kabukçuoğlu  
15:30 - 16:30 Pozitif Düşünce Yasemin Güçlüel
     
3 Aralık 2016, Cumartesi / 3rd of December 2016, Saturday
06:30 - 08:00 Ekspertle Buluşma: Radikal Histerektomi / Meet the Expert: Radical Hysterectomy  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, Samet Topuz  
06:30 - 07:00 Continental kahvaltı / Continental breakfast  
07:00 - 07:15 Radikal histerektomi
Radical hysterectomy
Kunter Yüce
07:15 - 07:30 L/S radikal histerektomi
Laparoscopic radical hysterectomy
Fuat Demirkıran
07:30 - 07:45 Robotik radikal histerektomi
Robotic radical hysterectomy
Mete Güngör
07:45 - 08:00 Tartışma / Discussion  
08:30 - 10:10 Uterin Sarkomlar / Uterine Sarcomas  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Aytekin Altıntaş, Ercan Yılmaz  
08:30 - 08:50 Histopatolojik değerlendirme
Histopathologic evaluation
Handan Zeren
08:50 - 09:05 Leiyomyosarkom tanı ve yönetimi
Diagnosis and management of leiomyosarcoma
Murat Dede
09:05 - 09:20 Endometrial stromal sarkom tanı ve tedavisi
Diagnosis and management of endometrial stromal sarcoma
David Atallah
09:20 - 09:35 MMMT tanı ve yönetimi
Diagnosis and management of MMMT
Hüsnü Gökaslan
09:35 - 09:50 Endoskopik morselizasyon: Yöntem-prognostik etki
Endoscopic morselization: Technique and prognostic
Kemal Özerkan
09:50 - 10:10 Tartışma / Discussion  
10:10 - 10:30 KAHVE ARASI / COFEE BREAK  
10:30 - 12:15 Yetersiz Cerrahiye Yaklaşım Paneli / Management of Insufficient Surgery  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Tayfun Güngör, Ekrem Tok  
10:30 - 10:45 Borderline over tümörlerinde
In Borderline ovarian tumors
Özcan Balat
10:45 - 11:00 Epitelyal over tümörlerinde
In Epithelial ovarian tumors
Polat Dursun
11:00 - 11:15 Non-epitelyal over tümörlerinde
In non-epithelial ovarian tumors
Tevfik Güvenal
11:15 - 11:30 Hedefe yönelik tedavilerde yeni gelişmeler
Recent advances in targeted therapy
Nil Molinas Mandel
11:30 - 11:45 Endometrium kanseri
In endometrial cancer
Ateş Karateke
11:45 - 12:00 Serviks Kanseri
In cervical cancer
Fuat Demirkıran
12:00 - 12:15 Tartışma / Discussion  
12:15 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH  
13:00 - 15:10 Endometriyum Kanseri / Endometrial Cancer  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Engin Erkün, Çağatay Taşkıran, Doğan Vatansever  
13:00 - 13:15 Genetik risk gruplarını belirleme
Genetic risk assessment
İlker Selçuk
13:15 - 13:30 Endometrial hiperplazilerde doğru sınıflama yöntemi ve tedavi
Optimal classification system and management of endometrial hyperplasia
Cem İyibozkurt
13:30 - 13:55 Endometrioid tümörlerde lenfadenektomi için hasta seçimi
Patient selection for lymphadenectomy in endometrioid type tumors
Andrea Mariani
13:55 - 14:10 Non-endometrioid tip endometrium kanserleri
Non-endometrioid type endometrial cancer
Mutlu Meydanlı
14:10 - 14:35 İleri evre endometrium kanserleri
Advanced stage endometrial cancer
Tayfun Güngör
14:35 - 14:55 Jinekolojik onkolojide ‘’hızlı iyileşme’’ (Enhanced recovery)
Enhanced recovery in gynecologic oncology
Andrea Mariani
14:55 - 15:10 Tartışma / Discussion  
15:10 - 15:30 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
15:30 - 17:00 Sentinel Lenf Nodu Paneli / Sentinel Iymph Node  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Tugan Beşe, Cem Dane  
15:30 - 15:45 İntraoperatif sentinel lenf nodu değerlendirilmesi
Intraoperative frozen section sentinel lymph node evaluation
Şennur İlvan
15:45 - 15:55 Hangi Yöntem
Which method
Aydın Özsaran
15:55 - 16:05 Vulva kanserinde standart tedaviye girebilir
May become the Standard of care in vulvar cancer
Bülent Özçelik
16:05 - 16:15 Serviks kanserinde standart tedaviye girebilir
May become the Standard of care in cervical cancer
Anıl Onan
16:15 - 16:25 Endometrium kanserinde standart tedaviye girebilir
May become the Standard of care in endometrial cancer
M. Coşan Terek
16:25-16:40 Jinekolojik onkolojide sentinel haritalama standart yönetime girmez
Sentinel lymph node mapping can not be standard of care in gynecologic oncology
Müfit C. Yenen
16:40 - 17:00 Tartışma / Discussion  
17:00 - 18:00 MD Anderson Oturumu (Canlı Bağlantı) / Session: MD Anderson (Live)  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Mete Güngör, Murat Dede  
17:00 - 17:20 Pedro Ramirez  
17:20 - 17:40 Gökhan Kılıç  
17:40 - 18:00 Tartışma / Discussion  
09:00 - 10:30 Oturum V  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Aygül Akyüz, Gülsen Eryılmaz, Ergül Aslan  
09:00 - 09:20 İleri evre serviks kanserinde ortaya çıkan sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı Hülya Çiftçi
09:20 - 09:40 İleri evre over kanserinde ortaya çıkan sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı Sinem Baytar
09:40 - 10:00 Endometrium kanserinde ortaya çıkan sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı Sevcan Yalçın
10:00 - 10:20 Jinekolojik onkolojide palyatif bakım gereksinimi Sevgi Şimşek
10:20 - 10:30 Tartışma  
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI  
11:00 - 12:30 Oturum VI  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Sinan Berkman, Nevin Şahin, Gülden Güvenç  
11:00 - 11:20 Jinekolojik onkoloji hastasına bakım veren sağlık profesyonellerinde tükenmişlik sendromu ve baş etme yöntemleri Gülçin İnce
11:20 - 11:40 Jinekolojik kanser hasta yakınlarının durumu ve sağlık profesyonellerinin yaklaşımı Selen Özener
11:40 - 12:00 Kemoterapi alan jinekolojik kanser hastalarında TAT yaklaşımları Kübra Yurdakul
12:00 - 12:20 Güncel makale sunumu Merve Yardibi
12:20 - 12:30 Tartışma  
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30 - 15:00 Oturum VII  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Ümran Oskay, Gülbeyaz Can, Hacer Karanisoğlu  
13:30 - 13:50 Serviks kanserli hasta vaka sunumu Bediha Duyar
13:50 - 14:10 Endometrium kanserli hasta vaka sunumu İsmigül Kocaoğlan
14:10 - 14:30 Over kanserli hasta vaka sunumu Gamze Arslan
14:30 - 14:50 Vulva kanserli hasta vaka sunumu Sultan Akyol
14:50 - 15:00 Tartışma  
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI  
15:30 - 17:00 Oturum VIII - Serbest Bildiri Oturumu  
Salon / Hall B Oturum Başkanları: Nurdan Demirci, Şehrinaz Polat  
15:30 - 16:00 Serviks kanserinden korunmada sağlık inanç modelinin kullanımı SS 01
  Nurdan Demirci, Dilek Çoşkuner Potur  
  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul  
16:00 - 16:30 Total abdominal histerektomi ameliyatı sonrası ağrının ve anksiyetenin azaltılmasında refleksolojinin etkisi SS 02
  Nilgün Avcı1, Ümran Yeşiltepe Oskay2  
  1Biruni Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi, İstanbul  
  2İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul  
16:30 - 17:00 Ülkemizde palyatif bakım hizmetleri SS 03
  Gülbeyaz Can  
  İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul  
17:00 Kapanış  
     
4 Aralık 2016, Pazar / 4th of December 2016, Sunday
08:00 - 09:40 Klinik Çalışmalar ve Video Sunumlar / Clinical Studies and Video Presentation  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Gökhan Tulunay, Aydın Çorakçı  
08:00 - 08:15 Endometrium kanserinde robotik cerrahi
Robotic surgery in endometrial cancer
(Robotic surgery in endometrial cancer with video presantation)
Andrea Mariani - OP 63
08:15 - 08:22 Erken evre endometrium kanserinde myometrial invazyonun değerlendirilmesi
Myometrial invasion in early stage endometrial cancer
Muzaffer Temur - OP 64
08:22 - 08:29 Endometriumun papiller seröz karsinomunda ekstrauterin yayılım, adjuvan tedavi ve prognoz: Retrospektif çok merkezli çalışma
Extrauterine spread, adjuvant treatment, and prognosis in noninvasive uterine papillary serous carcinoma of the endometrium: A retrospective multicenter study
Gökhan Boyraz - OP 65
08:29 - 08:36 Human papilloma virus (HPV) taramasının hasta anksiyetesi üzerine olan etkisisnin konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırılması
İmpact of conventional methods vs Human papilloma virus (HPV) screening on patient anxiety
Tolgay Tuyan İlhan - OP 66
08:36 - 08:43 Endometrium kanserinde cerrahi evreleme kararı
Surgical staging in endometrial cancer
Kadir Çetinkaya - OP 67
08:43 - 08:50 İnvazyon anomalilerinde ykl-40 ve fibronektin değerleri
Placenta acreta and ykl-40 and fibronectin values for invasion anomalies
Oya Soylu Karapınar - OP 68
08:50 - 08:57 Laparoskopik ekstraperitoneal lenf nodu diseksiyonu
Laparoscopic Extra-peritoneal lymph node dissection
Fatema Adel Alkhan - OP 69
08:57 - 09:04 Erken evre over kanserinde robotik evreleme
Robotic staging for early staged ovarian cancer
Fatema Adel Alkhan - OP 70
09:04 - 09:11 Rekürren over kanseri olgusunda cattell-braasch manevrası uygulanarakretro-pankreatik lenf nodu diseksiyonu, karaciğerden tümör eksizyonu ve paraaortik konglomere lenf nodu diseksiyonu
Retropancreatic lymph node dissection,tumor resection from liver,paraaortic lymph node dissection
Doğan Vatansever - OP 71
09:11 - 09:18 Metastatik over kanserlerinde karaciğer rezeksiyonu
Liver resection in metastatic ovarian cancer
Polat Dursun - OP 72
09:18 - 09:25 Servikal kanserli olgunun robotik cerrahi ile yönetimi
Robotic surgery of a case with cervical cancer
Mehmet Ali Vardar - OP 73
09:25 - 09:32 Nüks vulva kanserinde cerrahi yönetim
Management of reccurent vulvar carcinoma
Nedim Tokgözoğlu - OP 74
09:32 - 09:39 İleri evre over kanserinde bulky paraaortik lenf nodu eksizyonu
Bulky para-aortic lymph node resection in advanced stage epithelial ovarian cancer
Selim Mısırlıoğlu - OP 75
09:40 - 10:00 KAHVE ARASI / COFFEE BREAK  
10:00 - 12:00 Onkolojik Cerrahide Komplikasyondan Korunma / Prevention from Surgical Complications in Gynecologic Oncology  
Salon / Hall A Oturum Başkanları / Chairs: Hüsnü Gökaslan, Ceyhun Numanoğlu  
10:00 - 10:15 Operasyon öncesi barsak temizliği gerekli mi?
Is bowel preperation necessary
İbrahim Alanbay
10:15 - 10:30 Koruyucu ostomiler
Protective stoma
Tufan Bilgin
10:30 - 10:45 Jinekolojik onkoloji cerrahisinde antibiyotik profilaksisi
Antibiotic prophylaxis in gynecologic oncological surgery
Serdar Serin
10:45 - 11:00 Preoperatif ve postoperatif antikoagulasyon
Anticoagulation in preoperative and postoperative period
Ali Kolusarı
11:00 - 11:15 Jinekoloji ve obstetric komplikasyonlarda açık karın uygulamaları
Open abdomen management in gynecologic and obstetric complications
Özgür Akbayır
11:15 - 11:30 Akılcı ilaç kullanımı
Rational drug use in gynecologic oncology
Hasan Turan
11:30 - 11:45 Tartışma / Discussion  
11:45 Kapanış / Clousure